Literary Characters created by Hariprasad Vyas
Bhagabhai
Bakor Patel
Hathishankar
Lambodar Sharma
Bhotvashankar
Pashakaka
Gundar Sundar