Literary Characters created by Hariprasad Vyas
Bhagabhai
Hathishankar
Bakor Patel
Lambodar Sharma
Bhotvashankar
Pashakaka
Gundar Sundar
Titles Featuring Above Characters
Bakor Patel Stories
Bhagabhai Stories
Hathishanker Stories